DBAچیست؟

DBAچیست؟

DBA مخفف عبارت Doctorate of Business Administration و به معنای دکتری مدیریت حرفه‌ای کسب و کار است. دوره DBA عالی ترین سطح آموزش مدیریت برای مدیران...
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دوره های MBA چیست؟

دوره های MBA چیست؟

MBA مخفف عبارت Master of Business Administration است. این رشته سالیان دراز است که در دنیا شناخته شده وتدریس میشود، اما بیش از چهل سال است که در دان...
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
اخذ مدرک دانشگاه

اخذ مدرک دانشگاه

اخذ مدرک دانشگاه
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حضور در کلاس و یادگیری

حضور در کلاس و یادگیری

حضور در کلاس و یادگیری
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران