01 اردیبهشت 1400
عصر ارتباطات و اینترنت باعث شده است که ارزهای دیجیتال روزهای مطلوبی را پشت سر بگذارد. وبر کسی پوشیده نیست که ارزهای دیجیتال جز 10 پدید جدید در جهان...
18 اسفند 1399
✅ دوره بدنه دانش مدیریت داده ها 🌐 DMBOK 🔰در عصری که زندگی میکنیم عصر داده ها است...
11 بهمن 1399
 Comprehensive course of analysis Cryptocurrency این روزها که اوضاع ارزهای دیجیتال مطلوب...
01 دی 1399
با گسترش مراودات با سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در سطح بین الملل، برای امور اقتصادی و تجاری فراگیری زبان انگلیسی کسب وکار به صورت تخصصی به ا...
05 آبان 1399
دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند
05 آبان 1399
دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند
30 مهر 1399
شروع دوره های  جدید DBA دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
30 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
30 مهر 1399
شروع اولین دوره MBAبین المللی با همکاری دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه Gloucestershire انگلستان
27 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران