راه اندازی کسب و کار و اداره و توسعه آن بدون آگاهی از مسائل حقوقی دشوار است؛ در این دوره، شرکت کنندگان با رایج ترین اشتب...
یکی از رایج ترین شیوه های حل و فصل اختلافات تجاری، داوری است؛ در این کارگاه، با فرایند عملی داوری، نحوه نگارش صحیح شرط داوری، نحوه ابطال رای داور و...
محتوا و سرفصل دوره : ...
محتوا و سرفصل دوره : ...
محتوا و سرفصل دوره : ...
هدف و ضرورت از برگزاري دوره: به عقیده صاحب نظران اقتصادي داخلی و خارجی، تنها صنعتی که میتواند جایگزین وابستگی اقتصاد...
این دوره جهت ارائه آموزشهایی در حوزه کسب و کارهای نوپا؛ توسعه دانش، تبدیل اید...
هدف و ضرورت از برگزاري دوره:  هدف از اجراي دورهگرایش   DBA  گرایش م...
هدف و ضرورت برگزاري دوره:    با هدف ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني و آشنايي هرچه بيشتر اقشار جامعه از مهارتهاي عمو...