01 دی 1399
با گسترش مراودات با سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در سطح بین الملل، برای امور اقتصادی و تجاری فراگیری زبان انگلیسی کسب وکار به صورت تخصصی به ا...
05 آبان 1399
دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند
05 آبان 1399
دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند
30 مهر 1399
شروع دوره های  جدید DBA دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
30 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
30 مهر 1399
شروع اولین دوره MBAبین المللی با همکاری دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه Gloucestershire انگلستان
27 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
09 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران