اعطای تسهیلات به دانشجویان،دانش آموختگان و دانشپذیران دوره های آزاد (MBA-DBA) دانشکده کارآفرینی در سال 1397در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین دانشکده کارآفرینی و صندوق کارآفرینی امید

نوآور بودن، داشتن توجیه اقتصادی، بازار، مشتری و نیز اجرایی بودن طرح های کسب وکار ضروری است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت پژوهشی به آدرس http://ent.ut.ac.ir/fa/research مراجعه فرمائید.

افراد متقاضی حتما" می بایست از دانشجویان، دانش آموختگان ودانشپذیران دوره های آزاد ( ( DBA - MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران باشند.

آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران