سمینار" انقلاب در کسب و کارهای پلتفرمی-رویکرد نوین به مدل کسب و کار “روز جمعه 96/12/04 با سخنرانی جناب آقای دکتر فرداد زند برگزار گردید. در این سمینار به مبانی نظری، اثرات شبکه ای و راه اندازی کسب و کار پرداخته شد.

آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران