دفتر آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی در نمایشگاه هفته پژوهش که در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شد، حضور یافت. تیم دانشجویان دانشکده کارآفرینی
در این نمایشگاه در معرفی دانشکده و دوره های آزاد و کاربردی MBA و DBA  نقش بسزایی داشتند. 

آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران