دومین سمینار با موضوع " طرح کسب و کار " در روز پنج شنبه مورخ 17/12/96 با سخنرانی آقای محسن برزگر خلیلی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.

آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران