کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار" با سخنرانی جناب آقای کامران طاهریان
روز جمعه مورخ 97/10/97 ویژه دانش پذیران دوره های MBA و DBA دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد.