سمینار آموزشی با عنوان " حقوق استارت آپ " با سخنرانی فرهاد بیات روز جمعه مورخ 96/11/06 برگزار خواهد شد.

سمینار آموزشی " حقوق استارت آپ"
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران