چکیده
هدف این نوشتار ایجاد یک مقیاس اندازه‌گیری معتبر برای مدیریت منابع انسانی سبز بوده است. اگرچه مطالعات مشابهی در مورد GHRM در مقاله‌های بسیاری انجام شده است ولی مقاله‌های قبلی تنها بر تعداد کمی از کاربرد‌ها و قابلیت‌های یکپارچه‌سازی مدیریت محیط با HRM پرداختند. در این مقاله 7 بعد برای GHRM تعریف شد که به وسیله‌ی 28 ایتم اندازه گیری شده است. در آخر نیز صحت این اندازه‌گیری‌ها مورد آزمون قرار گرفته و تایید شدند.

 مقدمه
پایداری و حفاظت از محیط ، در حال حاضر ، یکی از نگرانی‌های جهانی است. مدیریت محیطی یکی از رویکردهاییست که شرکت ها در آن به ایجاد سیاست های مدیریت محیط و استراتژی‌های لازم برای حل مشکلات محیطی می‌پردازند. توسعه‌ی مدیریت سبز از آنجایی آغاز شد که سازمان ها به سود‌های متنوعی که مدیریت سبز برای آنها دارد ، پی بردند.یک سری از این سود‌ها شامل کاهش در مخارج کل، افزایش همکاری، بهبود اعمال اجرایی و غنی سازی قوانین و ارزش‌های کاری می‌باشد.
در چارچوب حفاظت از محیط ، مدیریت سبز موثر ، نیازمند منابع انسانی مناسب ‌می‌باشد. تلفیق کاربرد HR با اهداف مدیریت محیط می‌تواند موجب طراحی و به کارگیری موثر مدیریت محیط شود.GHRM به  معنی تلفیق عناصر مدیریت سبز با طراحی شغل ،کارگزینی،  تمرین و توسعه ، انگیزه و نگه داری منابع انسانی می‌باشد تا باعث بهبود رفتار کارکنان جهت حمایت از محیط زیست شود، انتظارات آنها را برطرف کند و باعث رسیدن سازمان به اهدافش شود.
HRM همواره ، اول به رسیدن سازمان به اهدافش و دوم به بر طرف کردن انتظارات منابع انسانی توجه داشت ولی با تلفیق HRM با مدیریت محیط و تبدیل آن به GHRM هدف سومی نیز به آن اضافه شد. ایجاد و بهبود یک رفتار دوستدار محیط زیستی در کارکنان.
تعداد مقالات درباره GHRM از سال 1990 شروع به افزایش چشمگیری داشت و دلیل اصلی این افزایش اقدام سازمان‌های بین المللی برای استانداردسازی اعمالشان و رشد سیستم‌های مدیریت سبز بود. تبدیل HRM  به GHRM به معنی تبدیل نیروی کار معمولی به نیروی کار سبز، برای رسیدن به اهداف سبز و سهیم شدن در پایداری محیط بود.

کاربرد‌ها و تمرین‌های GHRM 
HRM از 4 کارکرد اصلی تشکیل شده است : 
•    کارگزینی
•    تمرین و توسعه
•    انگیزه

•    نگه‌داری

یک سری تمرین‌هایی زیرمجموعه‌ی این کارکردها می‌شوند.

کاربرد کارگزینی
آنالیز و طراحی شغل سبز

طراحی شغل به معنی یک روند سیستماتیک است که ما در ان به بررسی وظایف، مسئولیت‌ها و شرایط کاری همراه با نیازمندی‌های کارکنان از یک شغل می‌پردازیم. طراحی شغل منجر به به وجود آمدن شرح شغل می‌شود. شرح شغل به معنی تعریف کار‌ها و مسئولیت‌های یک شغل همراه با شرایط کاری آن شغل می‌باشد. از دید مدیریت سبز، می‌توان مسئولیت‌ها و وظایفی را در سازمان‌ها تعیین کرد که مرتبط با مدیریت محیط می‌باشند. بسیاری از سازمان‌ها حداقل یک کار مرتبط با مدیریت محیط را در شرح شغل‌ها آورده اند. شرح شغل باید کار‌هایی را پوشش دهد که مرتبط با وظایف سازمانی، محیطی و اجتماعی باشد. همچنین گزارش دهی سبز و مسئولیت‌های سلامت و ایمنی را در بر داشته باشد.

انتخاب و استخدام سبز
انتخاب و استخدام یکی از مهم‌ترین عناصر GHRM می‌باشد. دیدگاه شرکت‌ها نسبت به حفاظت محیط زیست باعث افزایش جذابیت آنها میشود و کارمندان نیز اشتیاق بیشتری نسبت به کار در شرکت‌های حامی محیط زیست نشان داده‌اند.در یک آزمایش ، با فرض یکسان بودن حقوق ، متقاضیان اکثرا شغلی را انتخاب کردند که حامی محیط زیست بود. سه ویژگی اصلی استخدام سبز کارکنان که در این مقاله به آن اشاره شده است به ترتیب داشتن یک معیار سبز برای استخدام کارکنان، برندسازی سبز و آگاهی و هوشیاری سبز کارکنان می‌باشد.

کاربرد تمرین و توسعه
تمرین و توسعه سبز
فعالیت‌های تغییر سازمانی برای مدیریت مشکلات سبز معمولا نیاز به برنامه‌‌های آموزشی دارد. رفتار افراد را می‌توان از طریق روش های مداخله‌ای شکل داد.
GT شامل یک سری از برنامه‌ها و طرح ها می‌باشد که کارمند را برمی‌انگیزد تا توانایی‌های محافظت از محیط را در برگیرد و به نگرانی‌های محیط توجه کند. در یک آزمایش نشان داده شده است که مهارت و آگاهی کارمندان درباره‌ی فعالیت‌های سبز از طریق تمرین و آموزش قابل بهبود است.
GT شامل 3 عنصر است : مدیریت دانش ، آگاهی سبز و فعالیت‌های حفاظت از محیظ زیست. ایجاد و توسعه‌ی یک محیط کاری حامی محیط زیست نیازمند برنامه‌های آموزشی و تمرینی یکپارچه و همچنین ارزیابی و مدیریت عملکرد می‌باشد.


کاربرد انگیزه
مدیریت عملکرد سبز

مدیریت عملکرد سبز به معنی ارزیابی عملکرد افراد از طریق انجام تشویقات در صورت اجرای استاندارد‌های سبز در زمینه‌ی مدیریت سبز می‌باشد. شرکت‌ها باید در جست و جوی راهی بهینه برای اجرای GPM در محیط کاریشان باشند. GPM از 4 عنصر تشکیل شده است : توسعه‌ی اهداف سبز، ساختن شاخص‌های سبز، ارزیابی نتایج سبز اعضا و  مشخص کردن ضررها.

مدیریت جبران سبز
مدیریت جبران سبز به معنی استفاده از پاداش و جوایز به منظور ایجاد انگیزه برای نیروی کار است تا در جهت اهداف سبز قدم بر دارد.مشاهده شده است که پاداش‌های کاری در جهت اجرای استراتژی‌های کاری به خصوص در زمینه‌ی مدیریت سبز نقش بسزایی دارند و حمایت‌های سرپرستان و شناخت آنها نسبت به زیردستانشان باعث ایجاد تعهد کاری کارمندان نسبت به اهداف سازمان می‌شود.در این مقاله بیان شده است که کارمندان علاوه بر دریافت پاداش‌های مالی ، باید پاداش‌های غیر مالی نیز دریافت کنند مثل پاداش‌های مالیاتی سبز ، پاداش‌های مسافرتی سبز.
سلامت و ایمنی سبز
سلامت و ایمنی سبز همان سرپرستی‌های سلامت و ایمنی قدیمی ، به اضافه‌ی چند ویژگی مدیریت محیطی را تحت پوشش قرار می‌دهد که شامل حفاظت از محیط و برنامه‌های معیشتی انجمن‌ها می‌باشد. تهیه‌ی یک مکان کاری سبز برای کارمندان ، کاربرد اصلی و مرکزی GHS می‌باشد. مدیریت محیط و هزینه‌های مرتبط با آن باعث بهبود سلامت کارمندان و انجمن‌ها محلی می‌شود.همچنین اینکار موجب بهبود تصویر ذهنی از شرکت میشود و از آن به عنوان محل کار مناسب برای کارمندان مسئول  یاد می‌کنند.

کاربرد نگه‌اری
روابط و درگیری سبز کارمندان

عملکرد یک سیستم مدیریت سبز را می‌توان از طریق درگیری سبز کارمندان بهبود بخشید.حال این درگیر می‌تواند به شکل فعالیت‌های پیشنهادی سبز و یا گروه‌های حل مشکلات سبز باشد. توسعه‌ی یک برنامه‌ حامی محیط زیست ارزشمند بر این پایه استوار است که یک کارمند چه تعداد واکنش و پاسخ در مورد یک مشکل محیطی خاص دریافت می‌کند. 
اندازه‌گیری GHRM 
برای توصیف میزان پیشرفت در GHRM ، سازمان‌ها به یک سری از شاخص ها نیاز دارند. به همین دلیل لازم بود تا یک وسیله‌ی اندازه‌گیری معتبر برای GHRM تعبیه و توسعه داده شود. همچنین باید چند بعدی بودن طبیعت GHRM را در هنگام توسعه‌ی یک مقیاس اندازه‌گیری در نظر داشت. هدف این مقاله نیز توسعه‌ی یک مقیاس اندازه‌گیری معتبر برای GHRM و تایید و تصدیق تجربی آن می‌باشد.

مزایای GHRM
HRM سبز شامل ابتکارات HR دوستانه محیط زیست است که منجر به کارایی بیشتر ، هزینه های کمتر و درگیری و حفظ کارکنان بهتر می شود ، که به نوبه خود ، به سازمان ها کمک می کند تا با تشکیل پرونده الکترونیکی ، اشتراک خودرو ، اشتراک شغل ، کنفرانس تلفنی و مصاحبه های مجازی ، رد پای کربن کارکنان را کاهش دهند. مدیریت منابع انسانی سبز نقش مهمی در صنعت برای ارتقا موضوعات مرتبط با محیط زیست دارد .سازمان ها باید سیاست ها و عملکردهای منابع انسانی را تدوین کنند ، مردم را برای افزایش آگاهی در مورد محیط زیست آموزش دهند و قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست را اجرا کنند.
کمک به شرکت ها برای کاهش هزینه ها بدون از دست دادن استعداد خود از ديگر مزاياي اين امر مي باشد. سازمان ها با سبز بودن و ایجاد یک فضای دوستانه جدید فرصت های رشد عظیمی را دارند كه این امر در دستیابی به رضایت شغلی و تعهد بالاتر کارمندان کمک می کند ، که منجر به بهره وری و پایداری بالاتر می شود.
تصویر عمومی سازمان هر زمان که یک شرکت ابتکاری سبز به محل کار خود اضافه کند بهبود یافته و می تواند از این رویداد برای ایجاد روابط عمومی مثبت استفاده کند. سازمان ها می توانند از طریق بیانیه های مطبوعاتی مشارکت های زیست محیطی را به رسانه ها ارتقا دهند تا توجه مشتریان بالقوه و فروش احتمالی جدید را جلب کنند. بايد به خاطر داشت كه امروزه بیشتر مصرف کنندگان تحصیل کرده و متمول به دنبال شرکت هایی هستند که استانداردهای زیست محیطی را اتخاذ کنند. سازمانهایی که سیاستهای منابع انسانی سازگار با محیط زیست را دنبال می کنند نیز بسیار سودمند هستند.

سیاست های منابع انسانی سبز عبارتند از:

تأمین منابع و کسب منابع انسانی.
استخدام سبز و انتخاب.
گرایش.
یادگیری و توسعه
مدیریت عملکرد سبز.
جبران خسارت و مدیریت پاداش

تأمین منابع و کسب منابع انسانی
از آنجا که مدیران سطح بالاتر مسئولیت بیشتری در قبال طرح های سبز دارند ، اهداف سبز باید در شرح وظایف مدیریتی گنجانده شوند. به عنوان نیاز کارمندان ، آگاهی از محیط می تواند در مدل صلاحیت سازمان گنجانده شود.

نتیجه
از بحثی که تاکنون انجام شده مشهود است که GHRM نوید مزایای بالقوه ای را برای هر دو سازمان و افراد شاغل در آنها می دهد.
برای سازمان ، برخی شواهد نشان می دهد که عملکرد بهتر محیطی نیز با بهبود نتایج عملکرد مالی همراه است
 

آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران