دکتر عبدالرضا حافظی
مهندس فرزین فردیس
MBA از دانشگاه شریف
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر نادر سید امیری
پست دکتری از دانشگاه البرگ دانمارک
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر عبدالرضا حافظی
DBA از دانشگاه ... آمریکا