30 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
30 مهر 1399
شروع اولین دوره MBAبین المللی با همکاری دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه Gloucestershire انگلستان
27 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
09 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران