# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 2547189 400000 بدون پیش پرداخت 4 قسط 5 ماهه 1399/05/25
بدون تخفیف

هدف و ضرورت از برگزاري دوره:

این دوره با اهداف ذیل برگزار می شود:

آموزش محتوا و یکسان سازی دانش مرتبط با کارآفرینی و نوآوری و پارک ها از مرجع INFODEV

تسهیم تجربیات پارک های علم و فناوری

تعداد ساعت دوره :

144 ساعت

جدول خلاصه دروس يكساله MBA مدیریت پارک های علم و فناوری
عنوان ساعت
اصول مدیریت پارک های علم و فناوری 12
تفکر استراتژیک در پارک های علم وفناوری  12
نواوری و خلاقیت درفرایند مدیرت پارک های علم وفناوری  12
مدیریت ذینفعان و بازاریابی در پارک های علم و فناوری 12
مدیریت مالی و تامین سرمایه در پارک های علم وفناوری  12
مدیریت پروژه کسب وکارها در پارک های علم و فناوری  12
ارزیابی ،رصد کردن  و الگو گیری در پارک علم وفناوری  12
مدیریت قراردادها و اتحادهای استراتژیک در پارک های علم وفناوری 12
تجاری سازی تکنولوژی از طریق پارک های علم و فناوری 12
خدمات مجازی و دورکاری و خدمات ناشی از فناوری های نوین در پارک های علم فناوری 12
قوانین و مقررات استقرار در پارک های علم وفناوری  12
نواوری مدلهای کسب وکار در پارک های علم وفناوری 12