# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 123456 10000000 بدون پیش پرداخت 2 قسط 1 ماهه 1399/05/25
بدون تخفیف
محتوا و سرفصل دوره :
عنوان ساعت
رهبری 24
مدل های پیشرفته کسب و کار 24
استراتژی های پیشرفته کسب و کار 24
نوآوری در کسب و کار 24
هوش کسب و کار 24
استراتژی های پیشرفته بازاریابی 24
سازمان یادگیرنده 24
مدیریت سرمایه گذاری 24
شبکه های کسب و کار 24
بازرگانی بین المللی 24
بازاریابی دیجیتال 24
مدیریت تبلیغات 24
آینده پژوهی 24
تحلیل مالی و بورس برای کسب و کارها 24
حقوق کسب و کارها 24
جمع 250