# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 321456 158000000 بدون پیش پرداخت 3 قسط 3 ماهه 1398/09/20
بدون تخفیف
محتوا و سرفصل دوره :
عنوان ساعت
مفاهیم مدیریت دانش 16
مفاهیم مدیریت نوآوری 16
مدیریت دانش فردی 8
مدیریت تغییر و فرهنگ دانش محور 12
مدیریت منابع انسانی 16
مدل های ذهنی مدیران موفق 12
حسابداری برای مدیران 8
مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک 24
مدیریت سرمایه های فکری 16
)1 ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش( 16
خلاقیت و نوآوری در سازمان 16
فناوری های مدیریت دانش و نوآوری 16
مدیریت دانش و تجربیات مشتریان 32
اصول و فنون مذاکره 12
مدیریت مالکیت فکری 16
هوش تجاری و نقش آن در اثر بخشی مدیریت دانش 16
)2 ابزارها و تکنیک ها ی مدیریت دانش ( 22
رویکردهای نوین به رهبری و رهبری دانش محور 12
مدیریت دانش در استانداردهای جهانی 16
بازطراحی فرآیندهای کسب و کار با رویکرد مدیریت دانش 16
فناوری های نوین دیجیتال 16
توسعه محصول جدید 16