سمینار آموزشی با عنوان " مدیریت بازرگانی بین الملل" با سخنرانی پیمان رضایی روز جمعه مورخ 01/02/96 برگزار گردید.