سمینار آموزشی با عنوان " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان" با سخنرانی فرزین فردیس روز جمعه مورخ 96/06/10برگزار خواهد شد.