سمینار آموزشی با عنوان "Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter? " با سخنرانی نیما حیرتی روز جمعه مورخ 96/05/27 برگزار خواهد شد.